Onrechtmatige concurrentie

Concurrentie is toegestaan en kan zelfs goed zijn voor de economie. Maar bedrij­ven zijn niet altijd even blij met concurrentie. Zeker niet als zij jarenlang in hun bedrijf en personeel hebben geïnvesteerd, waarna de werk­nemer vrolijk ontslag neemt en vervolgens om de hoek een concurrerend bedrijf start!

Daarom wordt in veel arbeidsovereenkomsten een zogenaamd non-con­curren­tiebeding opgenomen. Daarin is doorgaans bepaald dat het de werknemer niet is toegestaan om gedu­rende een bepaalde periode na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaam­heden te verrichten binnen een bepaald werkgebied. Maar wat nu als er géén non-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen? Staat het de werknemer dan volledig vrij om de concurrentie met zijn voormalige werkgever aan te gaan?

Indien er gĂ©Ă©n non-concurrentiebeding tussen partijen geldt, dan is het uitgangspunt in Nederland dat concurrentie is toegestaan. Maar er zijn wel grenzen! Concurrentie is wel degelijk onrechtmatig ‘indien de grenzen van maatschappelijke zorgvuldigheid worden overschreden’, aldus de Hoge Raad, het hoogste gerechtscollege binnen Nederland.

De Hoge Raad oordeelde dat concurrentie tegen een voormalige werkgever onrechtmatig is, indien aan drie vereisten is voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van het ‘substantieel en stelselmatig afbreken van het duurzame bedrijfsdebiet’ van de voormalige werkgever. Ten tweede moet er wel sprake zijn van een ‘duurzaam bedrijfsdebiet’ dat met ‘hulp van de werk­nemer’ is opgebouwd. Het derde en laatste vereiste is dat de werknemer daarbij ‘hulp­mid­delen heeft gebruikt die hij vertrouwelijk van zijn werkgever ter beschikking kreeg’. Klinkt mooi, maar wat betekent dit in de praktijk?

In de rechtspraak zijn voorbeelden te vinden waarin door de rechter werd geoordeeld dat er géén sprake was van onrechtmatige concurrentie. Zo was er een werknemer die na de beëindiging van zijn dienstverband besloot om een concurrerend bedrijf te starten. Hij heeft wervingsbrieven aan de klanten van zijn voormalige werkgever gestuurd waarin hij zijn ervaring en expertise noemde. Enkele klanten zijn vervolgens met zijn nieuwe bedrijf in zee gegaan. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde dat het niet onrechtmatig is om dergelijke wervingsbrieven te schrijven en daarin de ervaring en expertise te vermelden.

In een andere zaak oordeelde de Rechtbank in Zutphen dat uit de vrijheid van handel en bedrijf volgt dat het afhandig maken van klanten en/of opdrachten van een concurrent in beginsel niet onrechtmatig is. Ook het benaderen van het personeel van de voormalige werkgever is niet onrechtmatig, zolang de voormalige werknemer dat personeel maar niet op agressieve wijze heeft benaderd en/of bewogen om ontslag te nemen en bij hem te komen werken.

Als eenmaal de grenzen van maatschappelijke zorgvuldigheid worden overschreden, is con­cur­rentie wel degelijk onrechtmatig! Dit was het geval in een zaak met twee werknemers uit Goes. Deze werknemers besloten ontslag te nemen en de concurrentie met hun voormalige werkgever aan te gaan door zelf een bedrijf op te richten. Zij stuurden een e-mail aan de klanten van hun voormalige werkgever, waarin zij de klanten verzochten om de adresge­ge­vens van hun voormalige werkgever in de administratie te wijzigen in de adresgegevens van hun nieuwe bedrijf. Zij deden het zo voorkomen alsof hun voormalige werkgever de werk­zaamheden had beëindigd en had ondergebracht in het nieuwe bedrijf van de werknemers. Rechtbank Middelburg bestempelde dit als onrechtmatige concurrentie.

Ook het Gerechtshof van Amsterdam oordeelde in een bepaalde zaak dat er sprake was van onrechtmatige concurrentie. Twee werknemers, waaronder de adjunct-directeur, namen ontslag en zijn een concurrerende onderneming gestart. Zij stuurden een mailing aan een groot aantal klanten van hun voormalige werkgever, waarin zij uitdrukkelijk verwezen naar hun dienstverband en de dienstverlening bij hun voormalige werkgever. Bovendien maakten zij een duidelijke vergelijking tussen de dienstverlening bij hun voormalige werkgever en de dienstverlening die zij aanboden met hun nieuwe bedrijf. De dienstverlening van hun nieuwe bedrijf kwam daarbij natuurlijk veel beter naar voren. Ook hier waren de grenzen van maatschappelijke zorgvuldigheid overschreden en was er sprake van onrechtmatige concur­rentie.

Kortom: concurrentie met de voormalige werkgever is toegestaan, maar in geval van ‘bijzon­dere omstandigheden’ kan concurrentie toch onrechtmatig zijn, met aansprakelijkheid voor de geleden schade tot gevolg! In de praktijk blijkt het niet eenvoudig te zijn om vast te stellen of er sprake is van onrechtmatige concurrentie. Laat u daarom goed adviseren. Van Slagmaat Advocaten beschikt over ruime ervaring en expertise op het gebied van arbeidsrecht en is u graag van dienst.

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact op. 

Van Slagmaat Advocatuur

Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.

van slagmaat advocaten logo

Gratis quickscan van uw vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst wordt in het arbeidsrecht veelvuldig gebruikt voor de beëindiging van een dienstverband en het vastleggen van de afspraken daaromtrent. Krijgt u als werknemer een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst? Stuur deze op voor een legal quickscan.

 U moet er immers op kunnen vertrouwen dat alle wet- en regelgeving in acht is genomen en dat u ten minste krijgt waar u recht op heeft. Verder is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst er niet aan in de weg staat om bijvoorbeeld een WW-uitkering aan te vragen.

Naast de quickscan kan ook worden ingeschat of er op onderdelen een verbeterd resultaat kan worden bereikt. In dat geval kan er voor u onderhandeld worden en maken we op voorhand afspraken over de kosten.

Wilt u een kosteloze quickscan van uw vaststellingsovereenkomst? Stuur deze dan aan me toe via: info@slagmaat.nl.

Ontslagmaat: doe de online ontslag check om te kijken waar u recht op heeft

Wilt u de vaststellingsovereenkomst gratis laten beoordelen? Vul hieronder uw gegevens in en mail ter aanvulling uw recente loonstrook en VSO en u krijgt binnen 1 werkdag een reactie: info@slagmaat.nl. De ingestuurde gegevens vallen onder het beroepsgeheim en zullen dus niet worden gedeeld met derden, tenzij hier op voorhand toestemming voor is verleend.

Doe hier de: online ontslag check.

Laadpaalklevers

Laadpaalklevers

LaadpaalkleversVijf jaar geleden waren er maar 21.000 (volledig) elektrische auto’s in Nederland. Nu zijn dat er 254.000. Het aantal laadpalen groeide minder snel. Vijf jaar geleden waren dat er circa 15.000. Nu zijn dat er ongeveer 88.000 publieke laadpunten en 3000...

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!De arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging, door ontbinding via de kantonrechter, door overlijden en met wederzijdse instemming van werkgever en werknemer. In het laatste geval wordt er een zgn....

Vertrouwensbeginsel

Vertrouwensbeginsel

VertrouwensbeginselIn de bestuursrechtspraak zijn strenge normen vastgelegd waaraan moet zijn voldaan voordat een burger/bedrijf met succes een beroep kan doen op een toezegging of uitspraak van een overheidsdienaar- of instantie. In tal van uitspraken van de Raad van...

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapand

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapand

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapandDe langdurige lockdown leidt voor een aantal sectoren tot een desastreuze financiële situatie. De vaste lasten lopen door. De inkomsten zijn volledig of grotendeels weggevallen. De NOW steunpakketten ledigen de nood slechts...

Wij maken advocatuur toegankelijk en transparant

Wij maken advocatuur toegankelijk en transparant

Artikel in Ondernamen: Wij maken advocatuur toegankelijk en transparantMet zijn columns en blogs over diverse huis-tuin-en-keuken-onderwerpen waar een advocaat mee te maken krijgt, maakte Waldemar van Slagmaat de advocatuur toegankelijk en transparant. Een doel dat...

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrechtAls we het hebben over de duur van een arbeids­overeen­komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids­overeen­komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een...

Te late oplevering nieuwbouwwoning?

Te late oplevering nieuwbouwwoning?

Te late oplevering nieuwbouwwoning?In geval van een nieuwbouwwoning heeft een aannemer uiteraard de verplichting om deze conform de gemaakte afspraken en deugdelijk te bouwen. Daarbij is het gebruikelijk om een bouwtijd af te spreken. De bouwtijd is de periode vanaf...

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?Elke ondernemer maakt het wel eens mee: een opdrachtgever die zijn (betalings-) verplichting(en) niet nakomt en zich beroept op opschorting, omdat er iets niet zou deugen aan de geleverde dienst of product. Indien...

Wat valt er onder het burenrecht?

Wat valt er onder het burenrecht?

Wat valt er onder het burenrecht?In de praktijk maken we regelmatig mee dat buren elkaar het spreekwoordelijke licht niet in de ogen gunnen. Het burenrecht is een nadere omlijning en uitwerking van het eigendomsrecht en wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek....

Wat zijn je rechten bij een contractovername?

Wat zijn je rechten bij een contractovername?

Wat zijn je rechten bij een contractovername?Het komt in de praktijk nog wel eens voor: een contract tussen twee partijen wordt door een derde partij overgenomen. Vaak is hier niets mis mee, maar soms kan een simpele contractovername wel grote financiële gevolgen...

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voetWat veel werkgevers nog steeds niet weten is dat, indien zij een werknemer terecht op staande voet ontslaan, er aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is gelijk aan het loon...

Beroep en bedrijf aan huis

Beroep en bedrijf aan huis

Beroep en bedrijf aan huisThuiswerken wordt steeds populairder. Enerzijds komt dit door de gestage groei van ZZP-ers, anderzijds is er een gebrek aan kleinschalige kantoor/bedrijfsruimten omdat in veel gemeenten alleen grootschalig wordt gedacht. Gevolg is dat in...

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een vereniging

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een vereniging

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een verenigingGerechtelijke procedures in het verenigingsrecht gaan vaak over beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging. Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen opzegging of ontzetting (royement). De...

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing  Als werkgever heeft u besloten om uw vestiging te sluiten en te verplaatsen naar een andere locatie. Een dergelijk besluit staat u als ondernemer natuurlijk vrij. De vraag is echter hoe dan om te...

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?  Eind mei ontvangen de meeste werknemers de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘vakantiegeld’ genoemd. Wettelijk gezien zijn de vakantiebijslag en het...

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren  Wilt u meer weten over burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren? Iedere eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten volgens de wet. Dit houdt in dat u uw tuin en oprit...

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!  Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding! Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouwwoning wordt door de gemeente in veel gevallen een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst...

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?  Ik krijg vaak de vraag – zowel van werkgevers als van werknemers – hoe het nu zit met het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte? Mag dat nou wel of niet? En wat zijn de gevolgen als iemand de...

Een anti-speculatiebeding: let op!!

Een anti-speculatiebeding: let op!!

Een anti-speculatiebeding: let op!!  Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouw woning of bedrijfspand wordt door gemeenten in veel gevallen een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst opgenomen. Het anti-speculatiebeding - deze zijn er overigens in...

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?  Als we het hebben over de duur van een arbeids­overeen­komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids­overeen­komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een...

Van Slagmaat Advocatuur

Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.