Algemene voorwaarden Van Slagmaat Advocatuur

ALGEMENE VOORWAARDEN ÔÇôVan Slagmaat Advocatuur te Houten, november 2021

  1. Algemeen

  Van Slagmaat Advocatuur, gevestigd te Houten, is een eenmanszaak, vertegenwoordigd door advocaat mr. W.A.L.D.I van Slagmaat. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Mr. Van Slagmaat doch ook ten behoeve van allen die op enige wijze voor Van Slagmaat Advocatuur werkzaam zijn of waren, waaronder begrepen door mr. Van Slagmaat ingeschakelde derden.

  2. Opdracht

  • Indien een advocaat een opdracht aanvaardt, ontstaat er een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Van Slagmaat Advocatuur.

  • Zowel de werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW) dat een persoonlijke uitvoering van de opdracht voorschrijft, als de werking van art. 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

  • Van Slagmaat Advocatuur voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.

  • Clie╠łnt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de clie╠łnt, is zowel de opdrachtgever als de clie╠łnt hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van al hetgeen aan de advocaat toekomt, tenzij anders is overeengekomen.

  Van Slagmaat Advocatuur is verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. Opdrachtgever is gehouden alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Van Slagmaat Advocatuur ter beschikking te stellen. Van Slagmaat Advocatuur is, totdat deze bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel te staken.

  3. Honorering

  Aan Van Slagmaat Advocatuur komt een honorarium toe naast de vergoeding van kantoorkosten en verschotten, te vermeerderen met BTW.

  • Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door SBM Advocaten periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financie╠łle belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Van Slagmaat Advocatuur bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief eenzijdig te wijzigen.

  • Bij aanvaarding van de opdracht ÔÇô of tussentijds ÔÇô kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de clie╠łnt/opdrachtgever moet worden betaald alvorens Van Slagmaat Advocatuur met de werkzaamheden begint of deze voortzet. Een voorschot/depot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie. Tenzij anders wordt overeengekomen kan maandelijks tussentijds een bedrag wegens honorarium, kantoorkosten en verschotten, te vermeerderen met BTW, worden gedeclareerd aan de clie╠łnt/opdrachtgever.

  4. Declaraties en opschorting/staking van werkzaamheden

  Declaraties dienen te worden betaald binnen veertien dagen na de datum van de declaratie, bij gebreke waarvan de clie╠łnt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke (handels)rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim. Indien door Van Slagmaat Advocatuur incassomaatregelen getroffen worden, zijn tevens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Het minimum dat zakelijke opdrachtgevers verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling bedraagt vijftig euro per declaratie, te vermeerderen met BTW. Indien de declaratie niet op tijd wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd zijn/haar werkzaamheden op te schorten, dan wel te staken. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de clie╠łnt/opdrachtgever dan die waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking hebben. In dat geval is Van Slagmaat Advocatuur niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden.

  5. Gelden van derden

  Van Slagmaat Advocatuur beschikt niet over een Stichting Derdengelden en ontvangt en beheert geen gelden van, of voor clie╠łnten.

  6. Aansprakelijkheid

  • Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door Van Slagmaat Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Een afschrift van de polis wordt op verzoek verstrekt.

  • Indien en voor zover geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het in de betreffende zaak berekende honorarium tot een maximum van EUR 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro), inclusief BTW.

  • Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Van Slagmaat Advocatuur aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Van Slagmaat Advocatuur gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Een afschrift van de polis wordt op verzoek verstrekt.

  • Iedere aanspraak jegens Van Slagmaat Advocatuur vervalt door verloop van e╠üe╠ün jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de schade en/of de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert.

  • Indien Van Slagmaat Advocatuur bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt, is Van Slagmaat Advocatuur bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de clie╠łnten te aanvaarden, waartoe Van Slagmaat Advocatuur hierbij onherroepelijk door de opdrachtgever/clie╠łnt wordt gemachtigd. Iedere aansprakelijkheid van Van Slagmaat Advocatuur voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden is uitgesloten.

  • De opdrachtgever vrijwaart Van Slagmaat Advocatuur en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Van Slagmaat Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Van Slagmaat Advocatuur of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Slagmaat Advocatuur.

  7. Privacy en bescherming persoonsgegevens.

  Van Slagmaat Advocatuur neemt het beroepsgeheim en de bescherming van uw (persoons- )gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van Slagmaat Advocatuur verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers uitsluitend in het kader van de dienstverlening. Van Slagmaat Advocatuur maakt gebruik van geautomatiseerde systemen en computerprogrammaÔÇÖs die specifiek voor de advocatuur zijn ontwikkeld en adequaat zijn beveiligd. Indien voor de dienstverlening het nodig is dat persoonsgegevens worden gedeeld met derden zijn er verwerkersovereenkomsten gesloten waarin geheimhouding en adequate beveiliging is bedongen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct per email (info@slagmaat.nl ) met kantoor op.

  8. Archivering

  Van Slagmaat Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Van Slagmaat Advocatuur bewaart ieder dossier gedurende tenminste vijf jaar na de datum van sluiting van het dossier. Daarna heeft Van Slagmaat Advocatuur het recht het dossier, zonder kennisgeving daarvan aan de clie╠łnt/opdrachtgever, te vernietigen.

  9. Klachtenregeling

  Ingeval van een klacht over de dienstverlening door de advocaat, kan de clie╠łnt/opdrachtgever klagen bij de advocaat die tevens klachtenfunctionaris is. Het kantoor heeft een klachtenregeling die openbaar is en op de website (www.slagmaat.nl) staat vermeld. Indien afhandeling van de klacht niet leidt tot een oplossing staat het elk der partijen vrij om het geschil voor te leggen aan de rechtbank Midden-Nederland.

  10. Toepasselijk recht

  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter is voorgeschreven, is de rechter te Utrecht bevoegd.

  Mr. W.A.L.D.I. van Slagmaat

  Van Slagmaat Advocatuur

  Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.